xổ số Hà Nội

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9               1   1             1             2                                   1               1     1     1       00
01 8   1                         1           1                   1               1   1               1           1         01
02 10 2     1 1           1             1     1     1                                     1 1                               02
03 6   1     1                 1           1                           1                                 1                 03
04 9                 1     1   1       1       1 1       1     1                                                       1   04
05 13 2                         1 2       2         1                             1           1       1   1           1     05
06 12   1   1                           1   1     1                             1   1   1   1         1           1     1   06
07 12   1   1                         1       1         1         1   1 1   1 1                                           2 07
08 10               1       1   1                   1           1 1     1             1               1       1             08
09 10     1                         1       1         1   1                 1         1               1     1     1         09
10 11                                     1     3     1             1     1             1           1         1   1         10
11 10 2       1                                           1 1         1     1                                 1         2   11
12 7               1           1           1 1                                                 1 1               1         12
13 12               1 1 1   1     1       1 1     1                                             1       1   1         1     13
14 22               1     1   2       2     1     1     1       1     1         4       1 1 1               1     1 2       14
15 11   1 1                                       1             1             1       1       1 1       1   1   1           15
16 14             1 1   1 1   1         1     1 1                   1                         1                 2 2         16
17 12   1   1         1   1   1     1 1       1       1     1                     1 1                                       17
18 9 1           2         1                   1           1                       1           1               1           18
19 17 1                         1       1   1     1     1     1             1       3 1 1     1 1 1     1                   19
20 11                       1   1   1       1                                   1         1   1 1   2                     1 20
21 14         1       1                 1         1             2                     3 1   1 1                     1   1   21
22 17           1         1   1                 1 1   1     2     2         1             1 1     1         1   1       1   22
23 4               1             2                                                                                   1     23
24 8                     1                   1                         2   1       1         1               1             24
25 12                         1 1                     1         1     1     1       1         1 2 1       1                 25
26 12   1                     1                 1 1     1               1           1 2   1               1           1     26
27 16     1             1   1           1     1                 1                             1     1 3 1             1 2 1 27
28 11               1               1 1                       3 1                 1         1 1 1                           28
29 8                     1                             1   1                   1                     1 1 1   1             29
30 8       1   1                                                 1       1   1         1   1                             1 30
31 12                     1       1   1           1           1   1     1       1         1     1           1       1       31
32 13                   1   1               1             1   1         1   1   1 1       1       1   1                   1 32
33 12         2       2   1       1                     2               1             1 1                   1               33
34 12   1 1                     1                                     3       1 1 1 1                     1 1               34
35 10     1           1                   1       1 1                                             1 1 1 1                 1 35
36 11   1                           1 1                                   1 1 1       1         1   1     1               1 36
37 9           2               1             1                         2                                 1 1 1             37
38 13             1   1   1         1               1                         1             1 1   1   1             2 1     38
39 16   1 1 2   1 1                 1   1               1           1   1             1       1   1           2             39
40 12                 1                   1         1 1                     1 1 1               1       1