xổ số Hà Nội

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21     1         1                       1                 1     1     1   1 1   1 1     2         1 1 1 1   1 1 1   2     00
01 24         1           2   1 1   1     2       1   1   1     1     1         1   1 1 1           1     1 1   1     2 1     01
02 25   1         2   1   1 1   1               1   2 1   1 2   1         2       1 1 1         1         1           2     1 02
03 26   1 1 1     1 1 1 1   2   1       1 1   2 1                 1 1   1 1   1                       1 2         1     1   1 03
04 22 2           1   3         2   1     1   1       1                     2 1   1 1 1         1   1 1                     1 04
05 32   2   1     2   1   1           1         1 1     1     1   1 1     2   1       2 1 3     1 3   1   2             1   1 05
06 18 1 1       1     1         2   1     1 1         1     1                 1                         1   1         1 1   2 06
07 24         1       1 1       1   1 1 1           1     1 1 1             1       3     1       1   1 1 1 1     1   1 1     07
08 15 1     1   1               2 1 1               1                   2                   1         1             1 1     1 08
09 24   2   1     1   1   1     1         1   1             2     2   1               1   1     1   1   1 1 1     1     1 1   09
10 26     1   1       1 1       1         1       3                 1 1 2       1             2   2       1 2 1 1 1     1   1 10
11 21             2       1 1     1     1   1   1         2     1 1       1 1         1   1   1     1   1     1         1     11
12 27 1 2 1 2   1     1         1     1     1     1   1 1       1     1   2         1     1     1 1         1       3   1     12
13 24           1             2       1 1   1     1     1 2     2   1   1 1 1 1               1     2   1     1 1   1         13
14 22   1             1         2   1   1 1       1   1                         3     1 2   2 1     1       1       1       1 14
15 27   2     1   1 1   1       1 1   2       1   2 1       1     1           2 1     1   1         1       1   2   1   1     15
16 31 3     1       1       1 1 2   1     1   1   2 1   1             1     2 1         1   1   1     2 1       1 1 1   1 1   16
17 28   1   1       1   1       1     1   1 1   3   1   1   1   1 1   1   1 1   1 1 1         1 1       2     1   1           17
18 31       1   1 1         2 1 1         1     1 1         1 1 1   2   1         1   1   1 1   1     3       1 1     3 1   1 18
19 22 1           1   1         1 2   1     1 1           1   1   2               1               1   2 1 2   2               19
20 31                         1 1       1       2   1     1 2       3     1   2   1       2 3     1 1 2 1 1       2     1   1 20
21 17             1     1 1         1 1 1   1                   2 2       1       1   1 1                     1   1           21
22 26   1         1       2 2       2     1         1 1 1     1 1 1     1 1     1       1     1                 1 1   1 3     22
23 19     1 1 1       2       1           1                 2 1     1   1   1                   2             1 1   1   1     23
24 18                 1     1 1 1   1       1 1                     1       2 1       1 1         1     1         1 1     1   24
25 27         2       1       1   1 1           1   1       2   1 1 1 1   2   1 1     2           1         1         3 2     25
26 22 1   2     2     1   1     1               1           1       1 1       1 1 1   1     1     1 1     1             1   1 26
27 26 1             1       1     1     1     1   1 1       1   1       2 1 1 1 1         1 2 2 1         1   1   1         1 27
28 19     1   2         1           1     1       3   1                   1     1               1         1     1   1 1 1   1 28
29 26       1 2     2                   2 1   1 1 1 1 1         1   1 1             3       2   1               1   2   1     29
30 27   1 1       1       1             1 2   1       1 1   3         1   1     1   2   1 1 1 1         1 1 2         1       30
31 26   1     1   1 1           1   2             1   1 1         1         1 2 1   1 1   1 1           1 2       1 1     1 1 31
32 25   1       1   1 1 1   1 1         1     1 1   1   1 1     1 2     1     1 1       1 2   1 1                 1           32
33 18   2               2 1         2             1                       3         1       1   1 1               1 1     1   33
34 17 1     1 1               1 1             1     1       1                 1     1     1 1     1 1     1 1           1     34
35 30 1     3   1 1   1 1           1   1 1 2 1 1 1   2 1 1           1   1 1           1       1   1     1   1         1   1 35
36 19                           1           2     1     1 1       1 1     1   1   1   1   1 1               3       1   1     36
37 29   1 3     1 1         1     1   2 1 1     2                   1 1 1 1       1     3             3   2 1               1 37
38 25 1     1           2 1 1   1   2 1 1         1     1   1 1             1   1   1     1       1 1 1 1   2                 38
39 31   1   2             2 1 1 1     1     2 1           1 2   1       3   1       1   1 1 1 1 1 1 2 1                 1     39
40 28   1 1           1     1 1   1     1 1     1 1 1 1   1   2 2     1 1   1 1     1 1     1       1           1 1   1       40
41 31 1 2     1   1   2       1       2 1   1       1           1 1 2       1     1 1 1 1 1 1 2   1   1 1       1     1       41
42 30 1   1 1     2       1         1       2   1 1   3     2   1 1     2       1 1   2 1         1   2       1         1     42
43 30 1           1       2       2   1 1               1     3 1   1 2 1   1 2   2   1         1   1     1     2     1     1 43
44 22 2       1 1   1             1 1             1   1     1           1 3 1 1     1   2 1 1             1                   44
45 28       2 1 1     1     1 1 1   1         3   1   2 1 1 1   1           1     1     1   2 1 1     1                 1     45
46 16 1 2   1     1     1   1                     1 1     1                 1         1 1             1     1         1       46
47 25 1   1   1       1       1   2 1 1 1     1   1             1 1   1 1         2   1     1 1       1     1   1       1     47
48 24               2       1 1     1 2 1 1 1   1 1         1           1 1             1   3           1         1 1 1     1 48
49 24     3     1       1     1     1         2         1   1 2     1 1   1           1     1       1               2 2 1     49
50 22   1   1 1 1 1             1   1 1       1 1       1   2   1     1 1     1       1 1   1                 1 1             50
51 27 1 3                 1 1     1 1       1 1   1         1   3     1       2       1 1 1   1   2 1 1       1               51
52 27   1         3 1 1     1       1 2 1     2               2   1 2     1   1                         1 3       2     1     52
53 29     1   2 1 1   1 1     1 1 1     1 1           1     1 1             1 2           1       1 1 1 2 1         1   2   1 53
54 26 1   1         2 3         1   1     1   2         1 2   1 1         1         2                   1         3     1 1   54
55 25   1 1       1 2     1 2   1 2                       2 1             1           2       1   1     1 1   2 1           1 55
56 22   1     1     1           1   1   1 1         2 1         1 1 1     1       1             1 1         2     1 1     1   56
57 26       1   1 1   1         1 1 1       1 2   1       1 1     1         1 2     1           1 1   1   2 1           1 1   57
58 25   1       1   1   2 1 1             1           1     1     2 1     1     1               1   2     1     1 1   1   1 2 58
59 15   1     1       1 1                     1                 1             2       1   1 1       1   1           1     1   59
60 24 1 1       1       1 1 1     1 1             1 2   1 2       1     1     1         1       1   1   1 1             1   1 60
61 23   1         1 1 1   1 1   1 1   1                       2 1   1 1 1           1         1 1   2             2 1         61
62 20 1               1 1       2           1 1   1 2       1     1             1 1             1 1   2       1       1       62
63 18 1 1                   1       1   1                 1               2   1         2 1           1   1           1 1 1 1 63
64 25     1       1 2               3     1   2   1   1 1 2     1 1               1   1 1             2 1     1   1           64
65 21   2     1     1 2       2   1 1       2                   1         1 1           2   2             1       1           65
66 23       1   1 1 2 1   3     1             1         1     1             1 2           1       2   1   1     1   1         66
67 25 1   2 1 1 1 1   1 1 1   1   1       1   1                 1       1 1 2   2           1         1   1     1             67
68 23         3 1   1 1           2                       1           1   1   1 3           1 1       1 1       1   1 1 1     68
69 24 1 1 2           1     1     1   2       1   1 1   2   1             1   2             1           2   1 1             1 69
70 24                 1   1       1   1       1   1         1 1 1 2                         1 3 1   1 1   1     2   1 2       70
71 25           2 1   2         1 2         1   3   1     1     1   1 1         1 1             1         1   1   1   1     1 71
72 27 1             1     2   2     2       1 2 1     1     1   1     1 2 2                 1         1 1 2   1 1             72
73 16                                 3           1     1             2     1       1                     1 3   1   1     1   73
74 29       1 1       1 1       1 1     1       2 1         1 4             1           1 1 1       2 1       3         3   1 74
75 23     1         1 3             1         1 1       1 1 1 1 1         1           2       1         1     2 1       2     75
76 30 1   1   1 1 1 1     1   1 1   1   1   1 2   1         3 1 1   1         1                   1 2     2 2         1       76
77 25       1 1 1   1   1   1 1         1         1 2       1   1     1     2   1   1     1     1   1 1       1 1   1         77
78 32   2 1 1   1 2       1       1       2   1 1                 3     1   1 2   1           1 1 1   2 1   1   2   1   1     78
79 25   1     2 1     1     1 1         1       1 1 1 1   1     1     1   1     2 1 1               1             2   1 1     79
80 21       1   2       1     1 1   1       1 1             1       1   1 1 1   1 2           1           2                 1 80
81 23 1   1     1   1   1 1     1     1 1 1 2     1 1 1 1           2           1           2 1       1                       81
82 25 1 1       1       1   1       1             2 2 3         1     2   1             1   2 1           1   1   1     1     82
83 25   2         2     1 1     2 1                     2     1 4             1         1   1 1 3 1   1                       83
84 20 1 2                         1         1 1       1 2     2     2     1   1 1                   1 1       1 1             84
85 24 1       1   1 1 1         1     1   1 1             1                           1   1 1 3 3     1   1 1           1   1 85
86 22             1 1         1 1           1   1 1     1   1         1   3         1     1   1   1 1 1       2           1   86
87 30 1 3     1 1       3       2     1   1 1       1 1   1         1 2 1   1 1 1 1         1   1   1                   1 1   87
88 21       1     1       1 2         2 1     1 1       1   1                       1   1 2                   1 1     1 1 1   88
89 17   1 1 1 1       1                 1     2 1   1           2         1                 1                   1   1       1 89
90 22 1         1 1         1     1 1 1       2   1         1           2       1 1       1       1           2           1 2 90
91 28             4             1   1         1         3 2   1 1   1     2   1   2 1       1 1   1             1       1 1 1 91
92 20       1   1 1     1           1   3     1   2   1       1               2                         1 1       1 1       1 92
93 19       1     1 1   1     1         1 1                     2     1           3   1                   1 1       1 1   1   93
94 21   1 2 2     1         1     1       1   1 1 2   1               1       1     2             1               1     1     94
95 25     1     1 2   1     1 3     2 1           1 1     1   1 1   1                   2             3         1     1       95
96 23     1     1 1   1 2     1     1                       1     2   1 1     2 2   1                 1 1 1           1     1 96
97 21     1   1       1   1     1 1       2 2     1 1 1     1   1     1           1       1   1         1 1                   97
98 24                   1     1 1               1     1       1 1       1   1 1   1 1     1 2     2       2 1 1     2   1     98
99 29               1 1       1     4   1     1 1 1 1   2 1 1     1               2         2 1       2   1 1 1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
xổ số miền Nam Number game Cá độ thể thao Thể thao Bóng rổ Baccarat casino Tỉ số bóng đá Bóng rổ Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Baccarat