xổ số Hà Nội

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/10/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14       1         1                           1     2 1     1   1   1                     1         1           1     2   00
01 18 1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 1       01
02 13           1                               1           1                       1       1                 1 1       1 2 3 02
03 10                           1 2 1 1             1     1 1                       1                               1         03
04 14         1               3                 1         1       1 1         1   1 1                         1         1   1 04
05 16     1       1         1       2       3     1           1                 1 1   1                     2           1     05
06 15                       1                 1 1           1     1                   1 1     1     1   1 1       2     1   1 06
07 17       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1               1         1   2                         1     07
08 16                 1   1               1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                               1 2     08
09 19   1 1 1         1   2           1             1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1                   1 09
10 13                       1                     1     1   1 1     2               1 2             1         1   1           10
11 30   1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     1 1   11
12 18 1             1           1   1               1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2     1   12
13 20 1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 2 1     1         1             1 1           1       13
14 16   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1                                         1     2     1   14
15 14         1   1 1       1   1   1   1   2                 1                   1 1         1                     1         15
16 10           1     1 2     1         1       1                           1             1                       1           16
17 13 1             2                     1             1 1 1     1           1                       2       1       1       17
18 20 1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2                     1             1             1 2   1   1       18
19 22   1             1 1                         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1       19
20 14 1   1 1 1   1     2         1                     1                                       1   2 1                   1   20
21 11     1                     1     2 1 1                         1                 1 1     1                             1 21
22 15   1 1 1 2   1 1     1             1   1                               1     1       1               2                   22
23 16     3         1     3             1     1         1       1     1                           1 1 1                 1     23
24 16         1 1               1                     1 1                     1           4     1   1 1   1   1             1 24
25 13 1 1   1                           1           1 1           1       1       1       1   1   1 1                         25
26 17     1 2 1     1           1   2   1 1                         1   1     1                   1     1                 1 1 26
27 25 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 1     27
28 17   1                     2     1 1         1     1   1                 3       1         1           1     1 1 1         28
29 9                   1                 1           1       1             1   1               1 1             1             29
30 25         1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1           30
31 14     1                     1                   2   1           1         1       1     2         1   1     1     1       31
32 15 1   1   1                       2                   1   1 2     2                           1         1   1   1         32
33 7   1         1           1   1                                                   1     1   1                             33
34 19 1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1                     1     1       1       1           34
35 17 1   1     1   1         2       1       1                       1         1 1     1       1   1       1     1         1 35
36 15                   1                         1   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1     1 1 36
37 11                         1     1     1     1                 1               1   1         1   1             1     1     37
38 20   1 1     1       1   1   1 2   1                             1     1 1   1       1   1 1       2         1     1       38
39 17   1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1       1             1   1               1             1   39
40 15                   2   1                   2                 1           1   1 1       1   1       1 1         1       1 40
41 18             1   1 1             1       1           1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1     1 41
42 21 2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                                     42
43 15                               1     1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1                     2   43
44 10   2                   1   1         1                 1           1                                       1   1   1     44
45 27         1     1 1 2 1     1             1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2             45
46 11           1     1           1                                   2             1     1               1   1     1       1 46
47 19 1   1 1   1           1           1                   2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1         47
48 13 2 1   1   1                 1           1                 1     1                     1     1           1         1     48
49 18 2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   1   1                     1         1           1     49
50 16       1 1     1           1 1   1           1               1 1   1     2 1   1           1               1             50
51 14 1 1             2                                     1 1         1 1     1     2     1               1 1               51
52 9         1               1               1 1           1       2           1               1                             52
53 7                                 1 1                     1         1 1           1     1                                 53
54 15 2 1           1                 2                                   1               1             2 2 1         1     1 54
55 17   1     2         1       1     1               1             1         1         2 1 1   1   1     1           1       55
56 17             2 1     2   1   1               2 1     1                       1     1     1     1 1             1         56
57 15             1         1 1       1                   1       1   1     1                   1             1     1 1 1 1 1 57
58 15       1 1 1     1                           1           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1             58
59 19               1 1   1 2           1 2         1       1   1   1                             1     2         1   1   2   59
60 18                   1   1 2             1           1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1       60
61 14           1     1   1     1       1   1     1   1               1 1   1         1               2                       61
62 15   1   1       1             1 1         1       1           1         1 2                     1 1           1         1 62
63 20                 1       1 1     1 2     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1         1 63
64 11 1     1     1         1 1                                     1 1                     1   1     1             1         64
65 21     1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         1     65
66 18 1     1           2             1   1             1     1   1         1         1 1     1 1               2 1       1   66
67 15   1                 1                   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2                   1     67
68 21   1   2       1   1       1 1     1 1         1   1                   1 1   2           1       1         1     1   2   68
69 19           2     1     2             1     1   3     2                       1 1         1   1           1   1         1 69
70 19               1     1                             1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1       70
71 19 1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1                 2       71
72 16                 1     1 1     1   1   1   1 1   2               1                       2   1               1         1 72
73 17   1       1       1           1   1     1   1 2                   1 1 1                   1 1                       2 1 73
74 24 1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1         1   1   1 1   74
75 18   1             1         1 1 2       1 1               1 1           1     1 1   1   1                     1     1   1 75
76 13     2                   1       1                       1     1 1     1     1   1                 1       1       1     76
77 14   1                 2     1     2       1   1   1       1           1     1       1   1                                 77
78 20                 2         1 1 1 1         1         1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1         78
79 13               1         1 1       1   1                 2     1           1             1         2           1         79
80 16                   2             1 1           1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     1       80
81 14       1     1           1     1     1         1     1       1           1 1   1     1         1         1               81
82 13                 1                   1             1       2 2 1           1                 1             1     1   1   82
83 22                   1     1         1   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1                 1     1     1     83
84 29         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1     1   84
85 18           3   1       2     1   1           1     1               1 1               1   1   1         1   1 1           85
86 22       1     1 1             1             1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         3 1 1 86
87 16   1         1 1     1     1 2           1                                 1       1   1       1   1 1           1   1   87
88 11 1     1                   1                                 1           1     1     1 1     2       1                   88
89 12         1     1             1             1           1 1               1       1                   1 1 1             1 89
90 20 1   1 1       1   1     1     2     1     1         1   1       1                     1 1         1   2     1   1       90
91 15         1   1   1     1                     2   1 1             1               1                   1   1 1   1       1 91
92 14             1                 1         2 1                 1       1     1 1 2           1 1               1           92
93 16           1         1   1         1   1       1           1           1       1       1   1             1       2 1 1   93
94 16   1   1           1                   2 1       1       1 1         1   1         1     2 1                   1         94
95 13       1 1                   1           1 1                 1       1   2       1                 1             1     1 95
96 15                     1           1         1 1     1               1 1     1         1     1   1     1 1   1       1     96
97 16   1 1 1   1                         1   2                 2                     1 1       1   1             2         1 97
98 12         1           1     1   1       1                         1 3                         1 1 1                       98
99 13         1                           1 1       1     1   1       1         2                       1     1       1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
xổ số miền Nam Number game Cá độ thể thao Thể thao Bóng rổ Baccarat casino Tỉ số bóng đá Bóng rổ Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Baccarat